Projekty školy

Aby si mohla škola dovolit různé druhy potřeb, splnit nastavené cíle, nakoupit výukové programy, nebo sportovní potřeby, realizovat školní projekty a projektové dny, nebo hradit výukové programy žákům a vzdělávací semináře pedagogům a přitom šetřit provozní rozpočet, je nutné využívat nabídek financování z rozvojových programů, státních a evropských fondů a dotací, nebo krajských projektů pro vzdělávání a sportovní činnost škol, spolků a sportovních klubů. Naše škola je zapojena do mnohých projektů, které jsou realizované a využívané ve vzdělávání, projektových dnech školy, zdravém způsobu života, nebo sportovních činnostech školy. Tyto školní činnosti tak nezatěžují provozní rozpočet od zřizovatele školy. Školní projekty jsou uskutečňované v časových obdobích na jeden, nebo dva roky, kdy se využívají finance z dotačních programů.

ŠKOLNÍ PROJEKTY  

Šablony I. OP JAK – zjednodušený projekt 2023

Tento projekt bude realizován v období dvou let v rozmezí 2023 – 2025 a výše dotace je 483 tisíc korun. Projekt se bude využívat v oblastech (šablonách): asistent pedagoga – personální podpora ZŠ, projektové dny mimo školu a ve škole – školní poznávací výlety a vzdělávací programy, spolupráce vyučujících a pracovníků ve školní družině – vedení mentora a zájmové činnosti s dětmi, vzdělávací programy a semináře pro pedagogy – Další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Šablony III. – ZŠ Bohousová – zjednodušený projekt 2021

Tento projekt bude realizován v období dvou let v rozmezí 2021 – 2023 a výše dotace je 257 tisíc korun. Projekt se bude využívat v oblastech (šablonách): asistent pedagoga – personální podpora ZŠ a projektové dny mimo školu a ve škole – školní poznávací výlety a vzdělávací programy.

Evropský dotační program „pro místní a regionální rozvoj“ – Odborná učebna a bezbariérovost v ZŠ Bohousová

Úspěšný projekt v částce 1 580 tisíc korun na vybudování moderní odborné učebny v ZŠ Bohousová a zajištění bezbariérovosti v celé budově školy (nájezd u hlavního vchodu, plošinový výtah a bezbariérové WC). Projekt byl vyhotoven a realizován ve spolupráci s MAS Orlicko přes IROP záměry.

Šablony II. – ZŠ Bohousová – zjednodušený projekt 2019

Tento projekt bude realizován v období dvou let v rozmezí 2019 – 2021 a výše dotace je 318 tisíc korun. Projekt se bude využívat v oblastech (šablonách): asistent pedagoga – personální podpora ZŠ, projektové dny mimo školu a ve škole – školní poznávací výlety a vzdělávací programy, klub pro žáky ZŠ – klub deskových her ve školním klubu, vzdělávací programy a semináře pro pedagogy – Další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Podpora výuky plavání v základních školách – projekt MŠMT ČR

Tento projekt ministerstva školství podporuje plaveckou výuku žáků školy možností uhradit jim dopravu na plavecký výcvik. Týká se to škol, které na plavecký výcvik musí dojíždět autobusovou dopravou, tedy nemají v místě školy plavecký bazén. Doprava se hradí podle počtu ujetých kilometrů na plavecký bazén, tedy v plné výši této dopravy.

Krajský dotační projekt – Projekt B3 – podpora sportu pro všechny

Tento program vyhlašuje Pardubický kraj v různých činnostech a sportovních činnostech škol, spolků, nebo sportovních klubů. Projekt B3 je využíván pro sportovní činnost školních sportovních klubů na období jednoho roku. Výše dotace bývá 10 tisíc korun. Finance jsou využívány na zakoupení sportovních potřeb pro zájmový sportovní kroužek školy a pořádání sportovních turnajů a soutěží ve florbalu, vybíjené a atletice, které škola pořádá.

Atletický čtyřboj – v rámci projektu České unie sportu

Všichni žáci školy se každoročně účastní školní soutěže na atletickém stadionu v Ústí nad Orlicí, kde sbírají výkony v disciplínách: sprint 60 metrů, vytrvalostní běh podle kategorie a věku (300, 600 a 800 metrů), skok daleký a hod míčkem. Za výkony obdrží body, které se sčítají jednotlivci a následně celé třídě. V rámci Pardubického kraje se pak hodnotí jednotlivé třídy podle průměrného výkonu na žáka a také výkon mezi jednotlivci (chlapci a dívky). Naši žáci mají v této soutěži významné postavení a umísťují se v rámci kraje na předních místech, máme také své vítězky mezi dívkami (T. Luňáčková, J. Cabalková). Informace o úspěších jsou pod záložkami „Úspěchy žáků“ a „Sportovní akce školy“.

Plavecká škola CHOBOTNICE v Ústí nad Orlicí

Všichni žáci se pravidelně každý rok účastní v zimních měsících (prosinec – březen) plavecké školy v krytém plaveckém bazénu v Ústí nad Orlicí v rámci 10 lekcí plavecké školy. Žáci 1. a 2. ročníku mají přípravnou výuku, 3. a 4. ročník jako základní plavecký výcvik hrazený ze státních financí v rámci ŠVP TV a 5. ročník jako zdokonalovací výcvik. Dopravu na plavecký výcvik mají žáci hrazený z projektu „Podpora plavecké výuky v základních školách“.

Lyžařská škola v Bartošovicích v Orlických horách

Žáci všech ročníku se pravidelně v měsíci únoru účastní lyžařské školy Nella v Bartošovicích v Orlických horách. Seznamují se se základy sjezdového lyžování, s jízdou na vleku a zdokonalovacími cviky sjezdového lyžování. Kromě vyučujících se účastní lyžařské školy také studenti Letohradského gymnázia s lyžařskou licencí jako zdatní pomocníci při výuce žáků.

Čertovské hry ve škole

Každý rok pravidelně kolem 5. prosince pořádá škola spolu se staršími žáky školy pro ostatní žáky školy „Čertovské hry“, kdy žáci plní na jednotlivých stanovištích úkoly za které získávají čertovské peníze „čerťáky“. Za získané peníze si pak v čertovském obchodě koupí různé sladkosti, nebo drobné papírenské předměty a suvenýry.

Velikonoční švihadlo

Tradiční sportovní soutěž pro žáky školy v měsíci dubnu, kdy soutěží v počtu přeskoků přes švihadlo po dobu 30 vteřin v kategoriích chlapci a dívky a podle jednotlivých tříd. Žáci pak obdrží při vyhlášení pamětní diplomy a drobné ceny. rekord školy je zatím 90 přeskoků a drží ho Kateřina Kašková z roku 2016. Kdopak ho první překoná.

Český červený kříž

Pravidelně každý rok v jarních měsících naší školu navštěvuje člen posádky Rychlé zdravotní pomoci a seznamuje žáky se základy první pomoci, běžnými i netradičními úrazy a jak si s nimi poradit. Vždy si pak připraví soutěž pro žáky, kdy soutěží na umělé figuríně v přesnosti a rychlosti nepřímé masáže srdce a umělého dýchání.

Ovoce a zelenina do škol – MK FRUIT

Naše škola má smlouvu s firmou MK Fruit, která v pravidelných závozech (asi 20 krát za rok) dodává žáků školy čerstvou a zdravou zeleninu a ovoce, hlavně z českého domácího trhu. Dodává také ovocné džusy a nebo sušené plody.

Recyklohraní

Žáci mohou do školy donášet elektroodpad, baterie, nebo staré elektrospotřebiče, které se třídí a pak nechávají pravidelně odvážet. Škola za tento sběr získává body a určité výhody. Ve škole se také žáci učí třídit odpad na papír, plasty a hliníkové obaly do označených barevných nádob.

Fotografování prvňáčků do Orlického deníku

V měsíci říjnu k nám pravidelně zavítá do školy redaktorka Orlického deníku paní Janoušková, která vyfotografuje naše nové prvňáčky do jejich pravidelné rubriky nových žáků škol orlickoústeckého okresu. K fotografii se přikládá také text, který vystihuje školu a její aktivity.

TORK systém ve škole

V rámci zlepšení hygienických podmínek ve škole, byly instalovány hygienické prostředky firmy TORK, která zásobuje hlavně restaurace a čerpací stanice. Ke všem umyvadlům a na všechny toalety se umístily zásobovače toaletního papíru, hygienických ručníků a pěnového mýdla. Výhodou je, že jsou zásobovače uzavřené, dotýká se náplní jen ten kdo je používá, což je velmi hygienické a zdravotně nezávadné.

PROJEKTOVÉ DNY ŠKOLY 

V rámci vzdělávacích, výchovných, sportovních a kulturních aktivit, škola organizuje projektové dny ve škole a mimo školu. Některé projektové dny jsou součástí školního zjednodušeného projektu „Šablony II.“ a tak plně hrazeny.

Jedná se o tyto projektové dny:

 • Vzdělávací a výchovné exkurze a výlety – minimálně 2 krát za školní rok (podzim a jaro).
 • Den Dětí – žáci 1. – 3. ročníku uskuteční turistický výlet v okolí školy a žáci 4. a 5. ročníku cykloturistický výlet do Letohradu a zpátky. Všichni se pak sejdou u školy, opečou si buřty a zažijí relaxační odpoledne.
 • Dětské dopravní hřiště – každoročně v měsíci dubnu ve spolupráci s ANIMO Žamberk žáci navštíví dětské dopravní hřiště, kde se pod vedením pracovníků ANIMA učí v praxi bezpečnému silničnímu provozu a pravidlům jízdy na kole a bezpečnému pohybu po komunikaci. Osvěží si také teorii zhlédnutím krátkého filmu.
 • Den Země – v měsíci dubnu v rámci školní družiny žáci sbírají po obci odpadky a čistí okolní přírodu, pomáhají tak čistému okolí své obce a školy.
 • Čtení v městské knihovně – žáci školy navštěvují městskou knihovnu v Žamberku, kde pod vedením paní knihovnice společně čtou vybranou knihu a plní zadané úkoly. na konci se pohybují po knihovně, navštíví dětské oddělení a mohou si vybrat a prohlížet oblíbené knihy.
 • Drakiáda – v rámci školní družiny chodí v měsíci říjnu na okolní louku a zkouší své umění v pouštění draků.

 Asociace školních sportovních klubů

Naše škola je od 1. ledna 2019 členem AŠSK (Asociace školních sportovních klubů). V rámci členství se účastní několika soutěží a může tak poměřit své sportovní umění s ostatními školami – členy AŠSK, které tvoří hlavně školy z větších Obcí a měst. Poznají tak i soupeření s velkými školami, kde získají větší zkušenosti, než kdyby se utkávali pouze s malotřídními školami. Podivuhodné je, že získáváme velké úspěchy i mezi velkými oddíly z městských škol.

Účastníme se těchto soutěží:

 • florbalový turnaj chlapců
 • florbalový turnaj dívek
 • atletický trojboj – okresní kolo (sprint 50 metrů, skok daleký, hod míčkem)
 • vybíjená družstev mix (chlapci a dívky)
 • přehazovaná družstev mix (chlapci a dívky)

Organizujeme sportovní soutěže

Naše škola pořádá a pravidelně organizuje sportovní soutěže pro okolní malotřídní školy (Slatina nad Zdobnicí, Rybná nad Zdobnicí, Česká Rybná, Sopotnice, Klášterec nad Orlicí, Líšnice, Záměl a Potštejn) v sálu Fontána v Záchlumí.

Pořádáme:

 • florbalový turnaj dívek – prosinec
 • florbalový turnaj chlapců – prosinec
 • turnaj ve vybíjené – duben