Obecné informace

Základní škola Bohousová je neúplná trojtřídní škola (od 1. září 2019) s pěti postupnými ročníky. Od 1. září 2019 je také škola bezbariérová díky financování z projektu výzvy č. 57 „Modernizace a vybudování infrastruktury školních budov“., díky tomu je také vybudovaná nová třetí učebna ve škole. V I. třídě se zpravidla vyučují žáci 1. a 2. ročníku, ve II. třídě žáci v tomto školním roce žáci 3. a 4. ročníku a v nové III. třídě žáci samostatného 5. ročníku. Škola sdružuje tři zařízení: školu s kapacitou 50 žáků, školní družinu s kapacitou 30 žáků a školní výdejnu (jídelnu). Nachází se v obci Bohousová, která je přidruženou částí Obce Záchlumí. Budova školy je jednopatrová, 2 prostorné a světlé učebny jsou umístěny v prvním poschodí. Od září 2019 přibyla odborná učebna, která bude sloužit jako III. třída. Výuka probíhá rovněž na školní zahradě, která slouží i pro rekreaci o velkých přestávkách a pro odpolední volný čas dětí. V přízemí budovy je umístěna menší školní výdejna (jídelna), která je určena i k činnostem dětí ze školní družiny. Pedagogický sbor v toto školním roce tvoří 4 učitelé, 1 vychovatelka a 3 asistentky pedagoga. Všichni se aktivně účastní různých forem dalšího vzdělávání.

Škola má k výuce žáků dostatek moderních školních pomůcek, které jsou stále doplňovány a inovovány. 11 stolních žákovských počítačů s připojením na internet je umístěno v kmenových učebnách a využíváno při výuce, stejně jako tablety a v loňském školním roce zakoupených 5 notebooků. Žákům i učitelům je k dispozici více než 40 výukových programů a k tomu i multimediální učebnice. Interaktivní tabule máme ve všech třech učebnách. Výuku žákům zpestřujeme i dalšími aktivitami, jako jsou divadelní představení, výchovné koncerty, exkurze, návštěvy výstav, školní výlety, besedy s policisty nebo členy ČČK. Mezi sportovní aktivity patří organizace turnajů ve florbalu a vybíjené v sále Fontána v Záchlumí, účast na soutěžích „Běh údolím J. A. Komenského“ nebo poznávání přírodnin v České Třebové. Sami pro žáky školy organizujeme turistické pobyty v přírodě v rámci „Dne dětí“, soutěž „Velikonoční švihadlo“ a populární „Školní atletický čtyřboj“ pod záštitou ČUS (Česká unie sportu). V zimních měsících žáci absolvují plavecký výcvik v bazénu v Ústí nad Orlicí, bruslení na zimním stadionu v Rychnově nad Kněžnou a lyžařský výcvik v Orlických horách. V odpoledních hodinách mohou každoročně navštěvovat cca 5 zájmových kroužků organizovaných naší školou.

Od 1. ledna 2019 jsme také členy Asociace školních sportovních klubů a účastníme se díky tomu třech nových sportovních soutěží AŠSK: florbalové turnaje (chlapci, dívky), vybíjená (družstvo mix) a atletický trojboj (družstva a jednotlivci).

Ve všech ročnících vyučujeme podle vlastního vzdělávacího programu Tvořivá škola. Každoročně se zúčastňujeme okresních znalostních a sportovních soutěží, ve kterých sbíráme různá ocenění. Žákům dále nabízíme množství výchovně vzdělávacích programů a přednášek na různá témata a organizujeme výukový pobyt na dopravním hřišti v Žamberku ve spolupráci s DDM Animo Žamberk.

Realizujeme řadu projektů rozlišně tematicky zaměřených. Jejich obsahy vycházejí z kulturních tradic, místních poměrů a průřezových témat školního vzdělávacího programu (svátky a tradice, vánoční vystoupení, Den matek), z nabídky vzdělávacích i jiných institucí a organizací (Zdravé zuby, veřejné sbírky Fond Sidus a CPK – Chrpa) a aktuálních výchovně vzdělávacích potřeb naší školy (vítání občánků, Škola nanečisto – program pro předškoláky, zápis žáků do 1. ročníku). V průběhu roku realizujeme projekty celoškolní i třídní, krátkodobého i dlouhodobého charakteru. Od školního roku 2008/2009 jsme zapojeni do celostátního školního recyklačního programu Recyklohraní, pořádaného pod záštitou MŠMT.

Naším cílem jsou dobré výsledky ve vzdělávání a výchově v příjemném prostředí, ve kterém se budou dobře cítit žáci i učitelé, avšak velmi důležitá je i dobrá spolupráce a komunikace s rodiči a hlavně se zřizovatelem Obcí Záchlumí.