Obecné informace

Základní škola Bohousová je neúplná dvojtřídní škola s pěti postupnými ročníky. V I. třídě se zpravidla vyučují žáci 1. a 2. ročníku, ve II. třídě žáci 3., 4. a 5. ročníku. Škola sdružuje tři zařízení: školu s kapacitou 50 žáků, školní družinu a školní jídelnu. Nachází se v obci Bohousová, která je přidruženou částí Obce Záchlumí. Budova školy je jednopatrová, 2 prostorné a světlé učebny jsou umístěny v prvním poschodí. Výuka probíhá rovněž na školní zahradě, která slouží i pro rekreaci o velkých přestávkách a pro odpolední volný čas dětí. V přízemí budovy je umístěna menší školní jídelna, která je určena i k činnostem dětí ze školní družiny. Pedagogický sbor tvoří 3 učitelé, 1 vychovatelka a 2 asistentky pedagoga. Všichni se účastní různých forem dalšího vzdělávání.

Škola má k výuce žáků dostatek moderních školních pomůcek, které jsou stále doplňovány a inovovány. 8 žákovských počítačů s připojením na internet je umístěno v kmenových učebnách a využíváno při výuce, stejně jako tablety. Žákům i učitelům je k dispozici více než 40 výukových programů. Mezi nejmodernější pomůcky se řadí tablety a interaktivní tabule, které máme v obou učebnách. Výuku žákům zpestřujeme i dalšími aktivitami. Jsou to např. divadelní představení, výchovné koncerty, exkurze, návštěvy výstav, školní výlety, besedy s policisty nebo členy ČČK. Mezi sportovní aktivity patří organizace turnajů ve florbalu a vybíjené v sále Fontány Záchlumí, účast na soutěžích „Běh údolím J. A. Komenského“, nebo turnaje v malé kopané v České Rybné. Sami pro žáky školy organizujeme turistické pobyty v přírodě v rámci „Dne dětí“, soutěž „Velikonoční švihadlo“ a populární „Školní atletický čtyřboj“ pod záštitou ČUS (Česká unie sportu). V zimních měsících žáci absolvují plavecký výcvik v bazénu v Ústí nad Orlicí, bruslení na zimním stadionu v Rychnově nad Kněžnou a lyžařský výcvik v Orlických horách. V odpoledních hodinách mohou navštěvovat 5 zájmových kroužků organizovaných naší školou.

Ve všech ročnících vyučujeme podle vlastního vzdělávacího programu Tvořivá škola. Každoročně se zúčastňujeme okresních znalostních a sportovních soutěží, ve kterých sbíráme různá ocenění. Žákům dále nabízíme množství výchovně vzdělávacích programů a přednášek na různá témata a organizujeme výukový pobyt na dopravním hřišti v Žamberku, ve spolupráci s DDM Animo Žamberk.

Realizujeme řadu projektů rozlišně tematicky zaměřených. Jejich obsahy vycházejí z kulturních tradic, místních poměrů a průřezových témat školního vzdělávacího programu (svátky a tradice, vánoční vystoupení, Den matek), z nabídky vzdělávacích i jiných institucí a organizací (Zdravé zuby, veřejné sbírky Fond Sidus a CPK – Chrpa) a aktuálních výchovně vzdělávacích potřeb naší školy (vítání občánků, Škola nanečisto – program pro předškoláky, zápis žáků do 1. ročníku). V průběhu roku realizujeme projekty celoškolní i třídní, krátkodobého i dlouhodobého charakteru. Od školního roku 2008/2009 jsme zapojeni do celostátního školního recyklačního programu Recyklohraní, pořádaného pod záštitou MŠMT.

Naším cílem jsou dobré výsledky ve vzdělávání a výchově v příjemném prostředí, ve kterém se budou dobře cítit žáci i učitelé. Avšak velmi důležitá je i dobrá spolupráce a komunikace s rodiči a hlavně se zřizovatelem Obcí Záchlumí.